Informacje

1 Bieg Policz Się Z Cukrzycą I Ucz Się Pierwszej Pomocy - Radomsko - dystans 2km
Bieg rekreacyjny na dystansie ponad 2km o charakterze charytatywnym wpierający 26. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
Bieg bezpłatny, sugerowana wpłata min. 10 zł dla WOŚP na miejscu w biurze

Organizatorzy: Kolarsko-Biegowy Klub Sportowy Radomsko, drużyna "Biegacze w Radomsku" i Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

Program

Program imprezy:
9.00 - Odbiór pakietów startowych w MDK Radomsko
10.30 - Pierwsza pomoc prelekcja
10.45 - Rozgrzewka
11.00 - Start w Parku Świętojańskim
11.30 - Zakończenie biegu, wręczenie medali
11.40 - Licytacja przedmiotów
Zgłoszenia przyjmowane są na adres: biegacze.radomsko@gmail.com - prosimy o wpisywanie imienia, nazwiska.


Sponsorzy imprezy:
Narzędzia-Suplicki
Lombard Krakowska
Sklep Zielarsko-Medyczny ul. Reymonta 12
Fit & Big
Panaceum Fitness Club
Produkcja Grafiki
Targi Radomsko
MDK Radomsko
Prestige Car
PanLars.pl
AnParis Dekoracje
Martela Bike
Invest Meble
Hotel TED
Tool Technik
NSM - Organizator Imprez
Miejski Dom Kultury w Radomsku

Patroni Medialni:
Pomiędzy Stronami
Radomsko24.pl
Gazeta Radomszczańska
Dziennik Łódzki
Co Nowego
Nasze Miasta Radomsko
Puls Radomska


Mapa Biegu
4 pętle (600-700m) po Parku Świętojańskim


Materiał filmowyGaleria

Plakat Imprezy


img02

Regulamin


Regulamin 1. Biegu WOŚP „Policz się z cukrzycą i ucz się pierwszej pomocy” w Radomsku
I. ORGANIZATOR
1. Organizatorem 1 Radomszczańskiego biegu „Policz się z cukrzycą i ucz się pierwszej pomocy” inaczej zwany I Bieg WOŚP jest Kolarsko-Biegowy Klub Sportowy Radomsko, drużyna Biegacze w Radomsku
II. CEL
1. Propagowanie akcji "Policz się z cukrzycą" oraz programów autorskich Fundacji WOŚP - Programu Edukacyjnego "Ratujemy i Uczymy Ratować" i Programu Leczenia Osobistymi Pompami Insulinowymi Kobiet Ciężarnych z Cukrzycą.
2. Popularyzacja wiedzy na temat cukrzycy i nauki pierwszej pomocy.
3. Propagowanie zdrowego i aktywnego stylu życia.
4. Zbiórka pieniędzy na zakup pomp insulinowych dla kobiet w ciąży i wsparcie nauczania pierwszej pomocy.
III. TERMIN I MIEJSCE
1. Bieg odbędzie się w dniu 14 stycznia 2018 r. w Parku Świętojańskim w Radomsku
2. Oficjalne otwarcie 1. Biegu WOŚP „Policz się z cukrzycą i ucz się pierwszej pomocy” odbędzie się o godz. 10.30, a zakończenie biegu odbędzie się o godz. 11.30.
3. Start i meta biegu będą zlokalizowane przy wejściu do parku od strony Miejskiego Domu Kultury w Radomsku
4. Szczegółowa trasa biegu znajduje się poniżej
5. Długość trasy: ok. 2 km.
6. Trasa będzie oznaczona taśmami oraz zabezpieczona przez wolontariuszy Pokojowego Patrolu - wolontariuszy Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy oraz zawodników Kolarsko-Biegowego Klubu Sportowego.
IV. ZASADY UCZESTNICTWA
1. W 1. Biegu WOŚP w Radomsku mogą wziąć udział wszyscy niezależnie od wieku.
2. Każdy uczestnik biorący udział w 1. Biegu WOŚP w RADOMSKU musi zostać zweryfikowany w Biurze Zawodów.
3. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie własnoręczne podpisanie zaświadczenie o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w biegu, albo zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w biegu. Jedno ze wskazanych w zdaniu poprzedzającym zaświadczeń powinno zostać złożone przy okazji odbioru przez uczestnika pakietu startowego w miejscu i w terminach określonych w pkt VI. Wzór zaświadczenia o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w biegu jest do pobrania na stronie internetowej www.bieg.wosp.org.pl. W przypadku osób niepełnoletnich zaświadczenie, które nie jest zaświadczeniem lekarskim powinno być podpisane także przez rodzica lub opiekuna prawnego uczestnika.
4. Wszyscy uczestnicy biegu są zobowiązani do stosowania się do poleceń osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, służb porządkowych oraz obsługi z ramienia Organizatora.
5. Decyzje obsługi medycznej co do kontynuowania biegu są ostateczne i niezmienne.
V. ZGŁOSZENIA I OPŁATA STARTOWA
1. Zgłoszenia do 1. Biegu WOŚP w Radomsku będą przyjmowane poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej www.biegamy.radomsko.pl/wosp
2. Zgłoszenia on-line będą przyjmowane do dnia 4 stycznia 2018 r. Po tym terminie , jeżeli limit pakietów nie zostanie wyczerpany, dodatkowe zgłoszenia będą przyjmowane w godzinach pracy Biura zawodów.
3. Za zgłoszenie uważa się łączne dopełnienie wszystkich poniższych czynności:
prawidłowe wypełnione formularza zgłoszeniowego na stronie www.biegamy.radomsko.pl/wosp lub wysłaniem maila ze zgłoszeniem na biegacze.radomsko@gmail.com; złożenie podpisanego oświadczenia o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w biegu lub analogicznego zaświadczenia lekarskiego w Biurze Zawodów zgodnie z procedurą opisaną w pkt IV.3.
4. Limit uczestników w 1. Biegu WOŚP w Radomsku wynosi 60 osób. Organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego zamknięcia zapisów w przypadku wypełnienia się limitu zgłoszeń.
5. Opłata startowa za udział w 1. Biegu WOŚP w Radomsku wynosi minimum 10 PLN i jest w całości przeznaczona na zakup pomp insulinowych dla kobiet w ciąży.
6. Organizatorzy biegu nie wystawiają faktur VAT.
7. Dowodem skutecznej rejestracji jest email z potwierdzeniem rejestracji z adresu biegamy.radomsko@gmail.com oraz znalezienie się na liście startowej na adresie www.biegamy.radomsko.pl/wosp
8. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi. Nie ma możliwości przeniesienia raz wniesionej opłaty na innego uczestnika.
9. W ramach opłaty startowej każdy uczestnik biegu otrzymuje:
a. numer startowy wraz z czterema agrafkami,
b. pamiątkową koszulkę 12. Biegu WOŚP, jeśli organizator tj. Kolarsko-Biegowy Klub Sportowy Radomsko otrzyma je od WOŚP
c. medal na mecie,
d. upominki od sponsorów i partnerów imprezy.
UWAGA! koszulki wydawane są w Biurze zawodów w miarę dostępności rozmiarów. Nie ma mozliwości wcześniejszej rezerwacji rozmiaru koszulki.
10. Przedmioty określone w pkt V.9. a i b składają się na pakiet startowy, którego posiadanie jest warunkiem dopuszczenia do uczestnictwa w Biegu.
VI. BIURO ZAWODÓW – odbiór pakietów startowych
1. Odbiór pakietów startowych:
Biuro Zawodów będzie zlokalizowane w Miejskim Domu Kultury w Radomsku, ul. Brzeźnicka 5 i będzie czynne w następujących dniach i godzinach: 14 stycznia 2018 (niedziela) w godzinach 9:00-10:30.
VII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Dane osobowe uczestników 1. Biegu WOŚP w Radomsku będą przetwarzane w celach przeprowadzenia 1. Biegu „Policz się z cukrzycą i ucz się ratować”.
2. Dane osobowe uczestników 1. Biegu WOŚP w Radomsku będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
3. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu w związku z udziałem w 1. Biegu WOŚP w Radomsku obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje - w każdy sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt.
4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
5. Wszystkie informacje dotyczące uczestników uzyskane przez organizatora i zawarte w formularzu startowym zostaną zapisane w sposób elektroniczny i w każdym wypadku będą wykorzystywane zgodnie z ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r.,
7. Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia z każdym z uczestników wywiadu, robienia mu zdjęć i filmowania na potrzeby reklamowe, promocyjne, wykorzystania w Internecie lub w transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na inne potrzeby komercyjne.
8. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania na całym świecie wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających uczestników biegu. Mogą one być wykorzystane przez Organizatora poprzez umieszczanie na nośnikach typu CD-Rom, DVD, w katalogach oraz mediach, na stronach internetowych, w gazetach i na wystawach, jak również na potrzeby promocyjno-reklamowe związane z działalnością prowadzoną przez Organizatora
VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Wszystkich uczestników 1. Biegu WOŚP w Radomsku obowiązuje niniejszy regulamin.
2. Na miejsce biegu zabrania się wnoszenia środków odurzających, nielegalnych substancji, środków podnoszących wydajność fizyczną oraz środków alkoholowych jakiegokolwiek rodzaju. Uczestnikom zabrania się zażywania takich środków i substancji zarówno przed jak i podczas biegu pod warunkiem wykluczenia z niego. W wypadku stwierdzenia, że uczestnik narusza powyższy zakaz, organizator zastrzega sobie możliwość niedopuszczenia go do udziału w biegu lub wykluczenia go w jego trakcie.
3. Każdy uczestnik biegu jest zobowiązany do umieszczenia numeru startowego z przodu, na wysokości klatki piersiowej.
4. Organizator zapewnia opiekę medyczną na trasie i mecie biegu.
5. Organizator zapewnia szatnie bez natrysków oraz depozyt w pobliżu startu i mety biegu.
6. Organizator nie odpowiada za rzeczy zgubione w trakcie imprezy.
7. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy bez podawania przyczyn. Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
8. W sprawach nieobjętych regulaminem rozstrzyga Organizator.